Idrettsrådet er et fristilt og selvstendig rådgivende samordningsorgan for ídretten i Klepp kommune

mandag 6. februar 2017

Årsmøte

Årsmøte for Klepp Idrettsråd blir 14. mars kl 19:00 i Kåsenhallen.

Før det formelle årsmøtet skal daglig leder av RIK Rune Røksund snakke om disse tema:
-    vårt ansvar for å formidle gode holdninger
-    beholde flest mulig, lengst mulig
-    synliggjøre idretten ifm stortingsvalget 2017

Dersom du ønsker å melde inn forslag til årsmøtet kan du henvende deg til leder (elfinlea@frisuf.no) eller sekretær (andreas@jontvedt.net). Frist for forslag er 2 uker før årsmøtet.

En liten påminnelse om hvem som møter på årsmøtet med stemmerett. Selvfølgelig kan flere møte.
§ 14 Representasjon på årsmøtet

(1) På årsmøtet i idrettsrådet møter med stemmerett:
a) Idrettsrådets styre.
b) 2 til 5 representanter for hvert idrettslag etter skala fastsatt av årsmøtet.
Skala er fastsatt etter antall medlemmer i idrettslaga.
1-100 medlemmer 2 representanter
101-200 medlemmer 3 representanter
201-300 medlemmer 4 representanter
301 ? medlemmer 5 representanter

Minner også på hva lovverket sier om kjønnsfordeling.
§ 5 Kjønnsfordeling

(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.


Saksliste:
a)  Godkjenne frammøtte representanter

b)  Godkjenne innkalling og sakliste

c)  Velge dirigent, referent og 2 til å underskrive protokollen

d)  Behandle årsmelding 2016

e)  Behandle revidert regnskap 2016

f)  Behandle arbeidsprogram 2017.  Orienteringer.

g)  Behandle eventuelle forslag

h)  Vedta budsjett 2017

i)  Valg
   - leder         1 år
   - nestleder  2 år
   - styremedlem 2 år
   - styremedlem 2 år
   - 1. varamedlem styret 1 år
   - 2. varamedlem styret 1 år
   - to  revisorer 1 år
    Styrets innstilling til;
   - medlem valgkomite 3 år - Amund Junge, Klepp SSK
   - varamedlem valgkomite 1 år - Utgående styremedlem

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar