Idrettsrådet er et fristilt og selvstendig rådgivende samordningsorgan for ídretten i Klepp kommune

tirsdag 13. februar 2018

Årsmøte

Årsmøte for Klepp Idrettsråd blir torsdag 15. mars kl 19:00 hos Klepp Skyttarlag.

Før det formelle årsmøtet vil det være et innlegg om «Bredde idrett! Hvordan vi skal få barn og ungdom til å trives og fortsette med fysisk aktivitet

Dersom du ønsker å melde inn forslag til årsmøtet kan du henvende deg til leder (fridtjov.helland@gmail.com) eller sekretær (berit.krog@hotmail.com). Frist for å sende inn forslag er 2 uker før årsmøtet (frist 1. mars).

En liten påminnelse om hvem som har stemmerett på årsmøtet, men selvfølgelig kan flere deltakere fra laget/klubben møte.

§ 14 Representasjon på årsmøtet
(1) På årsmøtet i idrettsrådet møter med stemmerett:
a) Idrettsrådets styre.
b) 2 til 5 representanter for hvert idrettslag etter skala fastsatt av årsmøtet.

Skala er fastsatt etter antall medlemmer i idrettslaga.
1-100 medlemmer 2 representanter
101-200 medlemmer 3 representanter
201-300 medlemmer 4 representanter
301-> medlemmer 5 representanter  

Minner også på hva lovverket sier om kjønnsfordeling.

§ 5 Kjønnsfordeling
(1)  Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

Sakliste:
a)  Godkjenne frammøtte representanter
b)  Godkjenne innkalling og sakliste
c)  Velge dirigent, referent og 2 til å underskrive protokollen
d)  Behandle årsmelding 2017
e)  Behandle revidert regnskap 2017
f)  Behandle arbeidsprogram 2018.  Orienteringer.        
g)  Behandle eventuelle forslag
h)  Vedta budsjett 2018
i)  Valg
- Leder                                  1 år
- Styremedlem                      2 år
- Styremedlem                      2 år
- Styremedlem                      2 år
- 1. varamedlem styret          1 år
- 2. varamedlem styret          1 år
-  To revisorer                        1 år

Styrets innstilling til;
- Medlem valgkomite
- Varamedlem valgkomite      1 år - Utgående styremedlem