Idrettsrådet er et fristilt og selvstendig rådgivende samordningsorgan for ídretten i Klepp kommune

torsdag 1. mars 2018

Dokumenter årsmøte 2017

Viser til tidligere innkalling til årsmøtet LINK.

Det er laget et dokument som inneholder informasjon relatert til årsmøtet. Dokumentet inneholder saksliste, årsmelding, regnskap og budsjett, samt arbeidsprogram 2018, LINK.

Rapport for Folkepulsen Klepp er også tilgjengelig:
- Rapport
- Brosjyre: Bli med Engelsk, Bli med Farsi og Bli med Somali

tirsdag 13. februar 2018

Årsmøte

Årsmøte for Klepp Idrettsråd blir torsdag 15. mars kl 19:00 hos Klepp Skyttarlag.

Før det formelle årsmøtet vil det være et innlegg om «Bredde idrett! Hvordan vi skal få barn og ungdom til å trives og fortsette med fysisk aktivitet

Dersom du ønsker å melde inn forslag til årsmøtet kan du henvende deg til leder (fridtjov.helland@gmail.com) eller sekretær (berit.krog@hotmail.com). Frist for å sende inn forslag er 2 uker før årsmøtet (frist 1. mars).

En liten påminnelse om hvem som har stemmerett på årsmøtet, men selvfølgelig kan flere deltakere fra laget/klubben møte.

§ 14 Representasjon på årsmøtet
(1) På årsmøtet i idrettsrådet møter med stemmerett:
a) Idrettsrådets styre.
b) 2 til 5 representanter for hvert idrettslag etter skala fastsatt av årsmøtet.

Skala er fastsatt etter antall medlemmer i idrettslaga.
1-100 medlemmer 2 representanter
101-200 medlemmer 3 representanter
201-300 medlemmer 4 representanter
301-> medlemmer 5 representanter  

Minner også på hva lovverket sier om kjønnsfordeling.

§ 5 Kjønnsfordeling
(1)  Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

Sakliste:
a)  Godkjenne frammøtte representanter
b)  Godkjenne innkalling og sakliste
c)  Velge dirigent, referent og 2 til å underskrive protokollen
d)  Behandle årsmelding 2017
e)  Behandle revidert regnskap 2017
f)  Behandle arbeidsprogram 2018.  Orienteringer.        
g)  Behandle eventuelle forslag
h)  Vedta budsjett 2018
i)  Valg
- Leder                                  1 år
- Styremedlem                      2 år
- Styremedlem                      2 år
- Styremedlem                      2 år
- 1. varamedlem styret          1 år
- 2. varamedlem styret          1 år
-  To revisorer                        1 år

Styrets innstilling til;
- Medlem valgkomite
- Varamedlem valgkomite      1 år - Utgående styremedlem